ALGEMENE

Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen boCorner.com, hier en haar gebruikers beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de Gebruiker aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.

De aandacht van de klant / bezoeker op de website "http://www.bocorner.com" wordt altijd aangetrokken tot deze voorwaarden alvorens te bestellen. Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper zijn volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Het hoofdkantoor van de webwinkel bocorner.com is gelegen Rue de la Gare 1 te 7050 Jurbise. E-mail : info@bocorner.com. De webwinkel boCorner is een vestigingseenheid genoteerd op de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0835 183 856. BTW-nummer BE 0835 183 856.

Producten & prijzen


De beelden, omschrijvingen en prijzen omtrent de producten, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
De webwinkel boCorner poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken.

De foto's en andere afbeeldingen die worden gebruikt als illustratie voor de artikelen hebben geen contractuele waarde. De webwinkel zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze site, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

Meer informatie kan worden verkregen via het contactformulier op de website

boCorner is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid, zelfs tijdelijke, van of toegang tot de website.

Alle prijzen worden vermeld op de site en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.De toepasselijke prijzen en tarieven zijn deze die vermeld worden op de site.op het moment van de bestelling door de klant.
Wij garanderen de op de site aangeduide prijs, behalve affichagefout.
Alle bestellingen zijn betaalbaar in Euro

online bestellen

Bestellen kan vanaf 18 jaar.
Een "Verkoop" tussen de koper en de webwinkel komt tot stand waneer de betaling op de site is bevestigd.
Na het plaatsen van een bestelling zal de koper van boCorner een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd.
Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte stockbreuk zullen wij de klant informeren en indien het product door niet beschikbaarheid niet kan geleverd worden zullen wij een ander gelijkwaardig product voorstellen of het product terugbetalen.
De webwinkel behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren indien er een geschil bestaat tussen de klant en La Boite Cadeau.
De webwinkel behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant.

BETALING

De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de site vermeld.
Alle verrichtingen op onze website zijn 100% beveiligd door het betaalsysteem Paybox of via Paypal. Alle informatie die met de verschillende betaalingsystemen worden uitgewisseld, wordt versleuteld met het SSL-protocol en kan niet worden onderschept of gewijzigd. Wij kennen het nummer van uw bankkaart dus niet, en het wordt niet opgeslagen op onze server. Uw financiële gegevens worden uitsluitend uitgewisseld tussen Paybox of Paypal en de betrokken financiële instellingen.

LEVERINGEN

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Leveringen uitsluitend van maandag tot vrijdag met uitzondering van feestdagen. De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

De gebruiker moet zijn gegevens verifiëren. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra verzendkosten die op de gebruiker verhaald zullen worden.

De levering wordt geacht uitgevoerd in de overeengekomen periode, of door het leveren van het product aan het adres of, bij afwezigheid van de geadresseerde, een kennisgeving van doorgang met vermelding van de mogelijkheid van intrekking op het punt dichtstbijzijnde post.
De klant is verantwoordelijk de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit, indien mogelijk in aanwezigheid van de vervoerder. Wanneer er enige twijfel over de status of de inhoud van de bestelling bestaat, moet de klant de goederen weigeren.

Geen enkele klacht met betrekking tot de product compliance zal worden aanvaard na een periode van zeven kalenderdagen vanaf de leveringsdatum. Na deze periode wordt de levering conform aan de bestelling beschouwd.

TERUGZENDING VAN GOEDEREN

Volgens de wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar BoCorner - Rue de la Gare 1 - 7050 Jurbise - Belgïe.
Onvoldoende of niet-gefrankeerde zendingen zullen systematisch worden geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

Producten die beschadigd, gebruikt of incompleet zijn of waarvan de originele verpakking beschadigd is worden niet terugbetaald of geruild.

Een terugzending van goederen dient voorhand, via uw persoonlijke ruimte of per e-mail (info@bocorner.com) gemeld te worden.   

PRIVACY POLICY

Door te bestellen op de website www.bocorner.com, staat de gebruiker uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen en voor het verzenden van onze nieuwsbrief indien de gebruiker zich heeft ingeschreven.

De klant heeft de mogelijkheid om, via "Mijn account” zijn persoonlijke gegevens te raadplegen of te verwerken.

Wetgeving
Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).?

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

TOEPASSELIJK ALGEMENE VOORWAARDEN

In geval van discrepantie tussen de Franstalige en de Nerderlandstalige teksten van de Algemene Voorwaarden hebben de toepasselijke Franstalige Algemene voorwaarden voorrang.

KLANTENDIENST

Voor alle opmerkingen en vragen, contacteer-ons via ons:

Online contactformulier

Per email: klantendienst@bocorner.com

Telefonisch van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u:

-> Frankrijk + 33 (0) 06.35.21.39.62

-> Benelux + 32 (0)473.94.00.51

Per post: Rue de la Gare 1 te 7050 Jurbise - Belgïe